Родопи

КАСКАДА „ДОСПАТ - ВЪЧА“

Каскада „Доспат - Въча“ е разположена по реките Доспатска и Въча в западния дял на Родопите, характерни с разчленени планински масиви, дълбоко вкопани долини, тектонски котловини и долинни разширения.
Климатът в района се определя от смесването на континенталното и средиземноморското влияние при планински условия. Това се отразява на количеството валежи, на температурите на въздуха, на снежната покривка, на вятъра и на изпаренията.
Водосборната област на реките Доспатска и Въча обхваща 2160 km2, като в по-голямата си част водосборните площи са със средни височини от 1360 до 1750 m; оттокът на двете реки и притоците им се подхранва от валежи и снеготопене, а на някои места и от карстови извори – в района на Широколъшка река, в района на р. Триградска, под Тешел и други.
Максималните валежи са през месеците май и юни, а вторият (по-малък) максимум – през декември и януари. Минималните валежи са в края на лятото и в началото на есента, когато се наблюдава известно засушаване (по-силно влияние на средиземноморския климат).
Снежната покривка се появява най-рано в началото на октомври и се задържа най-късно до началото на юни. Височината й през януари достига от 0,70 m в района на язовир “Кричим”, до 2,90 m над язовир „Доспат“. Високите вълни ся явяват през края на зимния период и пролетта.
Каскадата е проектирана от „Енергопроект“, а е изградена от „Хидрострой“ в периода 1963 - 1975 година. Подизпълнители са „Енергомонтаж“, „Сонди и инжекции“ и други.

Състои се от три хидровъзела - „Доспат - Тешел“, „Въча“ и „Кричим“ с обща водосборна площ 1777 км2. В строителство е хидровъзел „Цанков камък“.

ХИДРОВЪЗЕЛ „ДОСПАТ“

Първото стъпало на каскадата обхваща язовир „Доспат“, събирателните деривации „Вищерица-Канина“, „Бистрица“ и „Осина 3“, водохващанията при възел „Змеица“, напорната деривация за ВЕЦ „Тешел“ и централата.
  
 

 

 

 

 

 

 

ЯЗОВИР „ДОСПАТ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - Западни Родопи
Построен на река Доспатска
Водосборна област - 432,30 км2
Средногодишен приток - 249,07 млн.м3
Година на построяване - 1969
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - многогодишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 449,22 млн. м3
Полезен обем - 447,13 млн.м3
Най-високо водно ниво - 1200,50 м
Най-високо работно водно ниво - 1197,75 м
Най-ниско работно водно ниво- 1174,00 м
Залята площ - 22,00 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменнонасипна
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 60,50 м
Дължина по короната - 230,00 м
Кота корона - 1200,50 м

ПРЕЛИВНИК
Тип - траншеен
Бройна преливните полета - 1
Дължина - 19,50 м
Висока вълна обезпечен връх 0.1% 267 м3/сек
Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво 36 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Не са предвидени. Използват се
изпускателите на ГНД общо 16 м3/сек

 

 

 

 

 

 

ВЕЦ „ТЕШЕЛ“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 341 м
Максимално водно количество - 26 м3/сек
Брои и тип на турбините - 2 Франсис
Инсталирана мощност - 60 Мw
Средногодишно ел. производство - 18 ГВтч

ХИДРОВЪЗЕЛ „ТЕШЕЛ“
 

Второто стъпало на каскадата обхваща изравнител „Тешел“, водохващания „Буйновско“, „Триград“ и „Мугла“, тунела за твърд отток, напорната деривация за ВЕЦ „Девин“ и централата.

 

 

 

 

ЯЗОВИР „ТЕШЕЛ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 15 км от гр. Девин
Построен на река Буйновска
Година на построяване 1984
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 1,37 млн. м3
Полезен обем -  0,64 млн.м3
Най- високо водно ниво-м 860,00
Най- високо работно водно ниво - 858,00 м
Най- ниско работно водно ниво - 851,00 м
Залята площ - 100 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - насипна баластра
Противофилтрационна преграда - инжекционна
Височина от основата - 30,00 м
Дължина по короната - 200,30 м
Кота корона - 861,00 м

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - подвижна клапа
Брой на преливните полета - 1
Размер на клапата - 10,50/5,00 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% 424 м3/сек
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво - 354 м3/сек
Задействане - автоматично

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Състои се от изпускателна кула и тунел
Ремонтен затвор
Тип и размери табли 1,20/2,00 м
Работен затвор
Тип и размери табли 1,20/2,00 м
Задвижване - сервомотори
Обща пропускателна способност - 35,00 м3/сек
Брои на изпускателите - 1

ВЕЦ „ДЕВИН“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 156 м
Максимално водно количество - 72,80 м3/сек
Брои и тип на турбините 2 Франсис
Инсталирана мощност - 80 МВт
Средногодишно ел. производство - 145 ГВтч

Адрес:
гр. Доспат, обл. Смолянска, ПК 4831, Автоматичен код 03045, факс 23-68,
ръководител участък – язовирен район тел. 23-65
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.