Технически контрол

Осъществява се системен непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения с помощта на контролно-измерителни системи и прибори, както и визуални огледи. Тази дейност се осъществява по утвърдени програми за технически контрол, като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.
 
Контролират се:
  • премествания на язовирните стени, основите и скатовете им с методите на геодезията и с отвесови уредби
  • филтрация през язовирните стени, основите и скатовете им
  • химическа и механическа суфозия на водите 
  • водостопански, хидроложки и метеороложки наблюдения и измервания при язовирните стени и във водосборите на каскадите, свързани с комплексните анализи и рационалното използване на водите
  • отложени наноси във водохранилищата и развиващи се ерозионни процеси.
  • техническо и експлоатационно състояние на машини и електросъоръжения в язовирните стени
  • техническо и експлоатационно състояние на водохващанията и деривациите
 
Измерване деформации с GPS станция Геодезически измервания на деформации
Измерване деформации с отвесова уредба Метеороложки наблюдения  Контролиране на филтрационни процеси
 

 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.