Технически контрол

Осъществява се системен непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения с помощта на контролно-измерителни системи и прибори, както и визуални огледи. Тази дейност се осъществява по утвърдени програми за технически контрол, като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.
 
Контролират се:
  • премествания на язовирните стени, основите и скатовете им с методите на геодезията и с отвесови уредби
  • филтрация през язовирните стени, основите и скатовете им
  • химическа и механическа суфозия на водите 
  • водостопански, хидроложки и метеороложки наблюдения и измервания при язовирните стени и във водосборите на каскадите, свързани с комплексните анализи и рационалното използване на водите
  • отложени наноси във водохранилищата и развиващи се ерозионни процеси.
  • техническо и експлоатационно състояние на машини и електросъоръжения в язовирните стени
  • техническо и експлоатационно състояние на водохващанията и деривациите
 
Измерване деформации с GPS станция Геодезически измервания на деформации
Измерване деформации с отвесова уредба Метеороложки наблюдения  Контролиране на филтрационни процеси
 

 

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.