Кърджали

ХИДРОВЪЗЕЛ „КЪРДЖАЛИ“


Хидровъзел “Кърджали” е първото застроено стъпало на енергийната
каскада “Арда“. Разположен е в източния дял на Родопите на 3км над гр. Кърджали. води от водосборите на реките Марица, Места и Струма в поречието на р. Искър.
 Основното му предназначение е добив на електроенергия. Преработва водите на р.Арда от кота 324,30 до кота 285,00. Директно от язовира се подава вода за нуждите на промишлеността в гр. Кърджали и за напояване 
 
 
 
 
 
 
Хидровъзел “Кърджали” се състои от следните по-важни съоръжения:
  • язовирна стена - тип бетонна дъгово-гравитачна.
  • основни изпускатели - вградени в левия и десния отбивни тунели.
  • преливник - изграден непосредствено до десния опорен блок на язовирната стена.
  • допълнителен тунелен изпускател в десния скат с водовземна кула и шахта със затворни органи -предназначението му е било да регулира водното ниво в язовира по време на изпълнението на строителните работи по заздравяването на скалната основа под левия скат на язовирната стена.
  • водноелектрическа централа - изградена като подязовирна, с обща мощност 106 мвт. и средногодишно производство на електрическа енергия 160 ГВтч.  

 

ЯЗОВИР "КЪРДЖАЛИ"

ОБЩИ ДАННИ  
Местоположение до гр. Кърджали
Построен на река Арда
Водосборна област-км2 1882
Година на построяване 1963
Предназначение ел.производство
Изравняване на водната маса годишно
Средногодишен приток, м3/сек 30.5
   
ВОДОХРАНИЛИЩЕ  
Завирен обем - млн м3 539.90
Най- високо водно ниво-м 331.50
Най- високо работно водно ниво-м 324.30
Най- ниско работно водно ниво-м 285.00
Залята площ-км2 16.07
   
ЯЗОВИРНА СТЕНА  
Тип бетонова дъгова гравитачна
Височина от основата-м 103.50
Дължина по короната-м 402.89
Кота корона-м
331.45

 

Адрес:
гр. Кърджали, обл. Кърджалийска, ПК 6600,
Автоматичен код 0361, факс 6-11-40
Централа 6-29-84
ръководител участък – язовирен район тел. 6-29-84, 6-72-83, 6-11-40
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.