НачалоПоделенияГолям Беглик
Голям Беглик

КАСКАДА „БАТАШКИ ВОДНОСИЛОВ ПЪТ“

Каскада Батак (Баташки водносилов път) е един от най-сложните хидрокомплекси построен със замисъла да се оползотвори богатия валежен отток на Западните Родопи за производство на електрическа енергия и напояване.
 

 

 

Състои се от три стъпала и включва:

  • Две основни водохранилища - язовир „Голям Беглик“ и язовир „Батак“;
  • Три язовира за допълнително прехвърляне на води с четири помпени станции към тях;
  • Два пояса събирателни канали с обща водосборна площ 794 м2;
  • Три водноелектрически централи - ВЕЦ Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко.

Първото стъпало обхваща съоръженията от горната част на каскадата, в т.ч. хидровъзел „Голям Беглик“, помощните язовири „Беглика“, „Тошков чарк“ и „Караджа дере“, събирателните деривации „Беглика“, „Гашна“, „Бяла“ и „Черна“, главна напорна деривация на ВЕЦ „Батак“ с дължина 13,1 км и централата. Към стъпалото се включва и хидровъзел „Широка поляна“, построен през периода 1959-1962 г.
 

ХИДРОВЪЗЕЛ „ГОЛЯМ БЕГЛИК“

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Родопи
Построен на река Крива
Водосборна област - 331 км2
Средногодишен приток - 4,19 м3/сек
Година на построяване - 1951
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - годишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 62,11 млн. м3
Полезен обем - 58,17 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1528,20 м
Най-високо работно водно ниво - 1527,30 м
Най-ниско работно водно ниво - 1503,00 м
Залята площ - 4,126 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно зидана инжектирана
Противофилтрационна преграда - стоманобетонов екран
Височина от основата - 46,50 м
Дължина по короната - 191 м
Кота корона - 1528,5 м

 

 

 

 


 

ПРЕЛИВНИК
Тип - траншеен
Дължина - 56,80 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% 205 м3/сек
Общо преливно водно количество при максимално водно ниво - 50 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - дросел клапа ДУ1200
Задвижване - механично ръчно
Работен затвор
Тип и размери - дросел клапа ДУ1200
Задвижване - механично ръчно
Обща пропускателна способност - 36 м3/сек
Брой на изпускателите - 2

ВЕЦ „БАТАК“
Тип на централата - подземна
Пад на водата - 421 м
Максимално водно количество - 13,6 м3/сек
Брой и тип на турбините - 4 пелтон вертикални
Инсталирана мощност - 46,8 МВт
Средногодишно ел. производство - 112 ГВтч

Адрес:
гр. Батак, обл. Пазарджишка, ПК 4580,
Автоматичен код 03553, факс 20-61
Стационарен тел. 088 609-72-68
ръководител участък – язовирен район тел.23-62, 20-61

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.