Овчарица

ХИДРОВЪЗЕЛ „ОВЧАРИЦА“
 
Хидровъзелът се намира в Източно маришкия каменовъглен басейн на 20 км от гр. Раднево.  Предназначен е да осигурява техническото водоснабдяване на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и да предпазва рудник „Трояново – север“ от наводнения.
Строителството му е извършено през периода 1962-1967 г., а съоръженията за отвеждане водите на р. Овчарица извън рудника през 1987 год.
В хидровъзела са включени 6 броя язовирни стени, канали за топла и студена вода, две помпени станции. 
 
 
  
 
 ЯЗОВИР„ОВЧАРИЦА“
 
Язовир „Овчарица“ е изграден на едноименната река, непосредствено до ТЕЦ „Марица Изток 2“. Язовирната стена е земнонасипна с височина 22,0 м. и дължина по короната 1480.0 м. Общият завирен обем на водохранилището е 62,4 млн. м3.
Преливникът е челен тип с изпускател, съоръжен с шибърна камера, в която са монтирани два плоски затвора. Язовирна стена „Овчарица“ няма предвиден основен изпускател.
За ретензия на високата вълна в опашката на язовира е изграден язовир „Скалица“, който е и част от отводнителната система на рудник „Трояново – север“.
Системата за отвеждане водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново север“ обхваща голям брой разнообразни хидротехнически съоръжения – канали, ретензионни басейни, малки язовири, дюкери и др., преназначени да предпазят рудника от заливане. Язовирни стени „Бял кладенец“ и „Скендер“ са земнонасипни с височини съответно 15,0 м. и 7,0 м.
 Язовир „Ковачево“ с общ завирен обем 4,1 млн.м3 е основното съоръжение на отводнителната система. Изграден е на р. Юртска и събира води от левите и десни притоци на р. Овчарица. Язовирната стена е земнонасипна с височина 18,0 м.
Освен за технологични нужди на ТЕЦ „Марица Изток 2“ води от хидровъзела се използват за напояване и риболов.
Каналите за топла вода отвеждат отработените от централата води за охлаждане в язовирното езеро.
Каналът за студени води „Ханово – Скалица“ с дължина 38 км. , прехвърля води от р. Тунджа в язовир „Овчарица“.

Адрес:
гр. Раднево, обл. Старозагорска, ПК 6260,
факс 8-26-39, факс-модем (042) 66-21-96,
ръководител участък – язовирен район тел. (0417) 8-26-39, (042) 66-20-37
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.