Овчарица

ХИДРОВЪЗЕЛ „ОВЧАРИЦА“
 
Хидровъзелът се намира в Източно маришкия каменовъглен басейн на 20 км от гр. Раднево.  Предназначен е да осигурява техническото водоснабдяване на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и да предпазва рудник „Трояново – север“ от наводнения.
Строителството му е извършено през периода 1962-1967 г., а съоръженията за отвеждане водите на р. Овчарица извън рудника през 1987 год.
В хидровъзела са включени 6 броя язовирни стени, канали за топла и студена вода, две помпени станции. 
 
 
  
 
 ЯЗОВИР„ОВЧАРИЦА“
 
Язовир „Овчарица“ е изграден на едноименната река, непосредствено до ТЕЦ „Марица Изток 2“. Язовирната стена е земнонасипна с височина 22,0 м. и дължина по короната 1480.0 м. Общият завирен обем на водохранилището е 62,4 млн. м3.
Преливникът е челен тип с изпускател, съоръжен с шибърна камера, в която са монтирани два плоски затвора. Язовирна стена „Овчарица“ няма предвиден основен изпускател.
За ретензия на високата вълна в опашката на язовира е изграден язовир „Скалица“, който е и част от отводнителната система на рудник „Трояново – север“.
Системата за отвеждане водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново север“ обхваща голям брой разнообразни хидротехнически съоръжения – канали, ретензионни басейни, малки язовири, дюкери и др., преназначени да предпазят рудника от заливане. Язовирни стени „Бял кладенец“ и „Скендер“ са земнонасипни с височини съответно 15,0 м. и 7,0 м.
 Язовир „Ковачево“ с общ завирен обем 4,1 млн.м3 е основното съоръжение на отводнителната система. Изграден е на р. Юртска и събира води от левите и десни притоци на р. Овчарица. Язовирната стена е земнонасипна с височина 18,0 м.
Освен за технологични нужди на ТЕЦ „Марица Изток 2“ води от хидровъзела се използват за напояване и риболов.
Каналите за топла вода отвеждат отработените от централата води за охлаждане в язовирното езеро.
Каналът за студени води „Ханово – Скалица“ с дължина 38 км. , прехвърля води от р. Тунджа в язовир „Овчарица“.

Адрес:
гр. Раднево, обл. Старозагорска, ПК 6260,
факс 8-26-39, факс-модем (042) 66-21-96,
ръководител участък – язовирен район тел. (0417) 8-26-39, (042) 66-20-37
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.