Арда - яз. Ст. кладенец, яз. Ивайловград

КАСКАДА „ДОЛНА АРДА“

 
Река Арда е най- голямата и пълноводна родопска река и един от най- големите притоци на река Марица. Площта на водосборната и област до границата възлиза на 5201 км2.
Реката събира водите си от склоновете на Средните и Източните Родопи. Този район е под преобладаващото влияние на средиземноморските циклони, които предизвикват валежи основно през зимните месеци. В Арда се вливат 25 притока по-важни от които са реките Върбица, Крумовица, Черешовска, Кулиджийска и Уваджик.
 
 
 Високите води от падналите през зимата валежи съвпадат с периода на най-голяма консумация на електроенергия. В енергийно отношение басейнът на р. Арда условно е разделен на три – Горна Арда, Средна Арда и Долна Арда, обхващаща хидровъзлите „Кърджали“ , „Студен кладенец“ и „Ивайловград“.
 
 
ЯЗОВИРЕН РАЙОН „АРДА“

ХИДРОВЪЗЕЛ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“
 
Хидровъзел “Студен кладенец” е първият построен хидровъзел от енергийната каскада “Арда”. Основното му предназначение е добив на електроенергия. Преработва водите на реката от кота 225.00 до кота 160.00. При максимално водно ниво опашката на язовира достига до гр. Кърджали, а дължината на езерото е 25 км.
 
Водосборният басейн на р. Арда до яз. „Студен кладенец“ заема част от източния дял на Западните Родопи и по-голямата част от Източните Родопи.
В хидроложко отношение поречието на р. Арда попада изцяло в област със средиземноморско климатично влияние с дъждовно и снежно подхранване
 
 Хидровъзел “Студен кладенец” се състои от следните по- важни съоръжения:
• язовирна стена - стената е масивна гравитационна от конвенционален бетон.
• основни изпускатели - ляв и десен, разположени в блокове №14 и 15 преливник - с контролируема пропускна способност (със затворни органи), изграден върху 9 (девет) централни блока на язовирната
• енергогасител;
• водноелектрическа централа с обща мощност 60 МВт. и средногодишно производство на ел.енергия 217 мил.квч;
• долна вада - корекция на р. Арда с дължина 1300 м.
 
За осигуряване на минимално допустим отток в река Арда след язовирната стена, при неработеща ВЕЦ „Ст. Кладенец“, е въведена в експлоатация нова ХГ-6 с дебит 2.0 м3/сек и мощност 1300 кВт.
 
ВЕЦ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“
Тип на централата - подязовирна деривационна
Пад на водата - 65.8 м
Максимално водно
количество - 152,0 м3/сек.
Брой и тип на турбините - 5+1 бр. ФРАНЦИС
Инсталирана мощност - 85 МВт
Средногодишно ел. производство - 165 ГВтч
 
 
ХИДРОВЪЗЕЛ „ИВАЙЛОВГРАД“

Хидровъзел „Ивайловград“ е последното стъпало от енергийната каскада „Арда“. Разположен е на 10 км северозападно от гр. Ивайловград. Основното му предназначение е добив на електроенергия. По короната на стената минава пътят гр. Ивайловград - гр. Любимец.
Водосборният басейн на р. Арда до яз. „Ивайловград“ заема част от източния дял на Западните Родопи и по-голямата част от Източните Родопи.
Релефът на поречието до яз. „Ивайловград“ има подчертан планински характер, въпреки малката надморска височина.
В хидроложко отношение поречието на р. Арда попада изцяло в областта със средиземноморско климатично влияние с дъждовно и снежно подхранване.
 
В схемата на хидровъзела са включени следните по-важни съоръжения:
• язовирна стена - гравитационна от конвенционален бетон, масивна, облекчена.
• основни изпускатели - ляв и десен, разположени в блокове №7 и 11
• преливник - с неконтролируема пропускна способност (без затворни органи) 6 преливни полета на две нива - 4 полета в средата и 2 крайни полета
• подязовирна преливаема ВЕЦ - покривната й конструкция оформя бързотока и изхвъргача на преливника.
• енергогасител - изтичалата на турбините на ВЕЦ и основните изпускатели заустват в енергогасителя, с ширина от 105.00 м до 60.00 м и дължина 76.65 м;
• долна вада - корекция на р. Арда след енергогасителя с ширина на дъното 60.00 м и дължина 514.00 м.

 
Адрес:
с. Студен кладенец, обл. Хасковска, ПК 6957
Автоматичен код 03641, факс 6618
ръководител участък – язовирен район, тел: 6618
Яз. Ивайловград
Гр Ивайловград обл. Хасковска, факс 6385
Автоматичен код 03661
Специалисти - тел. 6062, 6824

 

 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.