яз. Искър

КАСКАДА „ИСКЪР“


Каскада „Искър“ е изградена в горното течение на реката и обхваща нейния водосбор от изворите й до град София - общо 1046 км2. С изграждането на каскада „Белмекен – Сестримо“ е създадена възможност за прехвърляне на допълнителни води от водосборите на реките Марица, Места и Струма в поречието на р. Искър.

 Каскадата включва хидровъзел „Бели Искър“, хидровъзел „Искър“ и пет ВЕЦ. 

Хидровъзел „Бели Искър“ (не се експлоатира от „Язовири и каскади“) е част от общата водоснабдителна система на гр. София и обхваща: язовир „Бели Искър“, деривация и деривационните ВЕЦ „Бели Искър“, „Мала църква“ и „Симеоново“.
 
 
 
ХИДРОВЪЗЕЛ „ИСКЪР“
Хидровъзел „Искър“ е второто стъпало на каскада „Искър“. В схемата му са включени язовирите „Искър“, „Кокаляне“, „Панчарево“ (не се експлоатира от „Язовири и каскади“) и деривационните ВЕЦ „Пасарел“ и „Кокаляне“. Поради измененото предназначение на хидровъзела производството на електроенергия от двете централи е сведено до минимум и същият е превърнат в основен водоизточник на водоснабдителната система за град София.

 

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

ОБЩИ ДАННИ  
Местоположение над с. Пасарел
Построен на река Искър
Водосборна област - км2 1046
Година на построяване 1956
Предназначение ел. производство, водоснабдяване
Изравняване на водната маса многогодишно
   
ВОДОХРАНИЛИЩЕ  
Завирен обем - млн. м3 655.30
Полезен обем - млн. м3 601.90
Най-високо водно ниво - м 817.50
Най-високо работно водно ниво - м 816.00
Най-ниско работно водно ниво - м 783.00
Залята площ - км2 29.50
   
 
   
ЯЗОВИРНА СТЕНА  
Тип бетоново гравитачна
Височина от основата - м 74.00
Дължина по короната - м 204.00
Кота корона - м 817.65
   

 
ЯЗОВИР „КОКАЛЯНЕ“


Язовир „Кокаляне“ изравнява преработените води от ВЕЦ „Пасарел“ и тези от допълнителната приточност на водосбора. Язовирната стена е бетонна гравитачна, с височина 27.0 м, а общият завирен обем на водохранилището е 2.7 млн. м3. Преливникът е челен, съставен от три преливни полета, съоръжени с преливни клапи и провежда 660 м3/сек.

 
ВЕЦ „Кокаляне“ е с инсталирана мощност 22.4 МВт и проектно годишно производство 73.0 млн. квтч.

Адрес:
с. Пасарел, обл. Софийска, ПК 1765,
факс 992-42-52
Централа 992-42-52
ръководител участък – язовирен район тел. 992-40-14
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.