НачалоТехническа експлоатацияДейности по техническа експлоатация
Дейности по техническа експлоатация

  •  Разработване на вътрешнонормативна база документи, регламентиращи дейностите, свързани с техническата експлоатация, сигурността и надеждността на язовирните стени и на другите хидротехнически съоръжения;
  • Технически прегледи Ежегодно се провеждат технически прегледи за установяване на експлоатационното състояние на язовирните стени и на другите съоръжения за максимално улавяне и рационално използване на водите. Периодично съгласувано с нормативната уредба извършване огледи на деривации и подводни огледи на съоръженията;
  • Периодично изготвяне на анализи за състоянието на потенциално опасни и големи язовирни стени, стопанисвани от НЕК-ЕАД. Посредством постоянния обмен на информация се изготвят анализите за сигурността, поведението на язовирните стени и за резултатите от тяхната стопанска експлоатация. Преценява се необходимостта от извършването на текущи и основни ремонти. Анализите се разглеждат от експертен технически съвет на Националната електрическа компания, включващ специалисти в областта на язовирното проектиране, строителството и експлоатацията, които вземат решения, свързани с бъдещата експлоатация;
  • Изготвени планове за действие в аварийни ситуации и при високи води, съгласувани с национална служба „Гражданска защита“, областните управи и кметства;
  • Изготвяне на проекти за поддържането на съоръженията и за налагащите се ремонтни работи по тях, за проучване на противофилтрационните завеси, за нови допълнителни хидротехнически машинни и електросъоръжения, за битови и служебни сгради, работилници, комуникации, охрана на труда и много други
  • Извършване на ново строителство във връзка с техническата, стопанската и с другата дейност на предприятието;
  • Максимално улавяне и създаване на условия за ефективно използване на водите.
fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.