НачалоТехническа експлоатацияДейности по техническа експлоатация
Дейности по техническа експлоатация

  •  Разработване на вътрешнонормативна база документи, регламентиращи дейностите, свързани с техническата експлоатация, сигурността и надеждността на язовирните стени и на другите хидротехнически съоръжения;
  • Технически прегледи Ежегодно се провеждат технически прегледи за установяване на експлоатационното състояние на язовирните стени и на другите съоръжения за максимално улавяне и рационално използване на водите. Периодично съгласувано с нормативната уредба извършване огледи на деривации и подводни огледи на съоръженията;
  • Периодично изготвяне на анализи за състоянието на потенциално опасни и големи язовирни стени, стопанисвани от НЕК-ЕАД. Посредством постоянния обмен на информация се изготвят анализите за сигурността, поведението на язовирните стени и за резултатите от тяхната стопанска експлоатация. Преценява се необходимостта от извършването на текущи и основни ремонти. Анализите се разглеждат от експертен технически съвет на Националната електрическа компания, включващ специалисти в областта на язовирното проектиране, строителството и експлоатацията, които вземат решения, свързани с бъдещата експлоатация;
  • Изготвени планове за действие в аварийни ситуации и при високи води, съгласувани с национална служба „Гражданска защита“, областните управи и кметства;
  • Изготвяне на проекти за поддържането на съоръженията и за налагащите се ремонтни работи по тях, за проучване на противофилтрационните завеси, за нови допълнителни хидротехнически машинни и електросъоръжения, за битови и служебни сгради, работилници, комуникации, охрана на труда и много други
  • Извършване на ново строителство във връзка с техническата, стопанската и с другата дейност на предприятието;
  • Максимално улавяне и създаване на условия за ефективно използване на водите.
fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.