Въча

ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ВЪЧА“

Извършва технически контрол, експлоатация и поддържане на язовирни стени Въча, Кричим и прилежащите хидротехнически съоръжения от каскада Доспат- Въча.


ХИДРОВЪЗЕЛ „ВЪЧА“
 

Третото стъпало на каскада „Доспат – Въча“ е изградено на р. Въча, на 15 км над гр. Кричим и включва язовир „Въча“ и ПАВЕЦ „Орфей“.

 

 

 

 

ЯЗОВИР „ВЪЧА“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 18 км над гр. Кричим
Построен на река Въча
Водосборна област - 1465 км2
Средногодишен приток - 635 м3/сек
Година на построяване - 1975
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - годишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 226,12 млн.м3
Най-високо водно ниво - 540,00 м
Най-високо работно водно ниво - 535,80 м
Най-ниско работно водно ниво - 505,00 м
Залята площ - 4,97 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - бетоново гравитачна
Височина от основата - 144,50 м
Дължина по короната - 420,00 м
Кота корона - 540,00 м

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - челен със сегментни затвори
Брой на преливните полета - 4
Висока вълна обезпечен връх 0,01% - 2720 м3/сек
Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво - 2060 м3/сек
Задвижване - ел., механично
 

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - таблени затвори 1,50/2,20 м
Задвижване - сервомотори
Работен затвор
Тип и размери - таблени затвори 1,50/2,20 м
Задвижване - сервомотори
Обща пропускателна способност - 158 м3/сек
Брои на изпускателите - 2


ПАВЕЦ „Орфей“
Тип на централата - надземна подязовирна
Пад на водата - 65,80 м
Максимално водно количество - 120 м3/сек
Брои и тип на турбините - 3 Франсис
Брои и тип на помпите - 1 Франсис
Инсталирана мощност - 160-Т 38-П МВт
Средногодишно ел. производство - 154 ГВтч

ХИДРОВЪЗЕЛ „КРИЧИМ“

Най-долното стъпало на каскадата включва яз. „Кричим“, три деривационни водноелектрически централи: ВЕЦ „Кричим“, ВЕЦ „Въча 1“, ВЕЦ „Въча 2“ и два изравнителя.

 

 

 

 

ЯЗОВИР „КРИЧИМ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 10 км над гр. Кричим
Построен на река Въча
Водосборна област - 29,3 км2
Средногодишен приток - 564,59 м3/сек
Година на построяване - 1972
Предназначение - комплексно
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 20,26 млн. м3
Най-високо водно ниво - 418,10 м
Най-високо работно водно ниво - 412,00 м
Най-ниско работно водно ниво - 392,00 м
Залята площ - 0,799 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - бетонногравитачна
Височина от основата - 104,5 м
Дължина по короната - 270,0 м
Кота корона - 418 м

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - преливни клапи
Брой на преливните полета - 3
Размер на клапите - 10,5/5,0 м
Висока вълна обезпечен връх 0,01% 2380 м3/сек
Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво - 2060 м3/сек

 ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - табл. затвори 1,6/1,9 м
Задвижване - сервомотари
Работен затвор
Тип и размери - табл. затвори
Задвижване - сервомотори
Обща пропускателна способност - 68 м3/сек
Брои на изпускателите - 2

ВЕЦ „КРИЧИМ“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 172 м
Максимално водно количество - 61 м3/сек
Брои и тип на турбините - 2 Франсис
Инсталирана мощност - 80 Мв
Средногодишно ел. производство - 256 ГВтч

ВЕЦ „ВЪЧА I“

Инсталирана мощност - 14 Мв
Средногодишно ел. производство - 17,6 ГВтч

ВЕЦ „ВЪЧА II“
Инсталирана мощност - 7 Мв
Средногодишно ел. производство - 11,4 ГВтч

Адрес:
гр. Кричим, обл. Пловдивска, ПК 4220,
Автоматичен код 03145, факс 24-71
Стационарен:
яз. „Кричим“ 088 612-28-84
яз. „Въча“ 088 611-99-83
ръководител участък – язовирен район тел. 24-71
 

 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.