Въча

ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ВЪЧА“

Извършва технически контрол, експлоатация и поддържане на язовирни стени Въча, Кричим и прилежащите хидротехнически съоръжения от каскада Доспат- Въча.


ХИДРОВЪЗЕЛ „ВЪЧА“
 

Третото стъпало на каскада „Доспат – Въча“ е изградено на р. Въча, на 15 км над гр. Кричим и включва язовир „Въча“ и ПАВЕЦ „Орфей“.

 

 

 

 

ЯЗОВИР „ВЪЧА“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 18 км над гр. Кричим
Построен на река Въча
Водосборна област - 1465 км2
Средногодишен приток - 635 м3/сек
Година на построяване - 1975
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - годишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 226,12 млн.м3
Най-високо водно ниво - 540,00 м
Най-високо работно водно ниво - 535,80 м
Най-ниско работно водно ниво - 505,00 м
Залята площ - 4,97 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - бетоново гравитачна
Височина от основата - 144,50 м
Дължина по короната - 420,00 м
Кота корона - 540,00 м

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - челен със сегментни затвори
Брой на преливните полета - 4
Висока вълна обезпечен връх 0,01% - 2720 м3/сек
Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво - 2060 м3/сек
Задвижване - ел., механично
 

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - таблени затвори 1,50/2,20 м
Задвижване - сервомотори
Работен затвор
Тип и размери - таблени затвори 1,50/2,20 м
Задвижване - сервомотори
Обща пропускателна способност - 158 м3/сек
Брои на изпускателите - 2


ПАВЕЦ „Орфей“
Тип на централата - надземна подязовирна
Пад на водата - 65,80 м
Максимално водно количество - 120 м3/сек
Брои и тип на турбините - 3 Франсис
Брои и тип на помпите - 1 Франсис
Инсталирана мощност - 160-Т 38-П МВт
Средногодишно ел. производство - 154 ГВтч

ХИДРОВЪЗЕЛ „КРИЧИМ“

Най-долното стъпало на каскадата включва яз. „Кричим“, три деривационни водноелектрически централи: ВЕЦ „Кричим“, ВЕЦ „Въча 1“, ВЕЦ „Въча 2“ и два изравнителя.

 

 

 

 

ЯЗОВИР „КРИЧИМ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - 10 км над гр. Кричим
Построен на река Въча
Водосборна област - 29,3 км2
Средногодишен приток - 564,59 м3/сек
Година на построяване - 1972
Предназначение - комплексно
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 20,26 млн. м3
Най-високо водно ниво - 418,10 м
Най-високо работно водно ниво - 412,00 м
Най-ниско работно водно ниво - 392,00 м
Залята площ - 0,799 км2

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - бетонногравитачна
Височина от основата - 104,5 м
Дължина по короната - 270,0 м
Кота корона - 418 м

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - преливни клапи
Брой на преливните полета - 3
Размер на клапите - 10,5/5,0 м
Висока вълна обезпечен връх 0,01% 2380 м3/сек
Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво - 2060 м3/сек

 ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - табл. затвори 1,6/1,9 м
Задвижване - сервомотари
Работен затвор
Тип и размери - табл. затвори
Задвижване - сервомотори
Обща пропускателна способност - 68 м3/сек
Брои на изпускателите - 2

ВЕЦ „КРИЧИМ“
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 172 м
Максимално водно количество - 61 м3/сек
Брои и тип на турбините - 2 Франсис
Инсталирана мощност - 80 Мв
Средногодишно ел. производство - 256 ГВтч

ВЕЦ „ВЪЧА I“

Инсталирана мощност - 14 Мв
Средногодишно ел. производство - 17,6 ГВтч

ВЕЦ „ВЪЧА II“
Инсталирана мощност - 7 Мв
Средногодишно ел. производство - 11,4 ГВтч

Адрес:
гр. Кричим, обл. Пловдивска, ПК 4220,
Автоматичен код 03145, факс 24-71
Стационарен:
яз. „Кричим“ 088 612-28-84
яз. „Въча“ 088 611-99-83
ръководител участък – язовирен район тел. 24-71
 

 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.