Чаира

КАСКАДА „БЕЛМЕКЕН – СЕСТРИМО – ЧАИРА“

 

В североизточния дял на най-високата българска планина – Рила, на около 80 километра южно от София, се простира поречието на р. Крива. Тя е приток на Марица и се влива в нея в западната част на горнотракийското поле. Поречието на р. Крива се характеризира с големия си наклон – в участък с дължина от 10 км съществува естествен пад 1300 метра.
Енергията на реката е факторът, който прави тази област един от центровете на самобитен добив на желязо през средните векове в България. Като доказателство за това се посочват откритите останки от пет „самокова“, двадесет „видни“ и над тридесет ковашки работилници.
След освобождението българската техническа интелигенция оценява огромното значение на този енергиен потенциал. През 30-те години на миналия век нашите хидротехници извършват необходимите проучвания и дават предложения за усвояването му. Идеята обединява усилията на много българи, в резултат на което след години се реализира проектът за Сестримския хидроенергиен комплекс – един от най-големите в Европа.

 Каскадата „Белмекен – Сестримо – Чаира“ е един уникален обект. Това се дължи на природния феномен, както и на следните фактори:

 • възможността да се изгради язовир с обем над 140 х 106 м3 на надморска височина 1 900 м;
 • наличието на единствения не само в България, но и в региона концентриран пад от 1550 м от мястото на язовира до с. Момина клисура;
 • възможността чрез деривации на два „етажа“, обхващащи голяма част от Рила, годишно да се довеждат води до:

   - основното водохранилище – над 200 х 106 м3,

- изравнител „Станкови бараки“ – над 100 х 106 кубически метра.

След продължителни проучвания се приема проектът за каскада „Сестримо“, който обхваща:

 • язовир Белмекен с обем 144 х 106 м3 вода, заграден от две стени – основна и спомагателна;
 • три деривации на кота над 1900 м, които се вливат в язовира, а именно:

- „Грънчар“ с т. нар. „допълнителни води“ към него; това е и най-голямата деривация;
- „Марица 1900“;
- „Джаферица“;

 • две деривации над кота 1200 м, които се вливат в изравнител „Станкови бараки“, под изтичалото на ВЕЦ - ПАВЕЦ „Белмекен“, а именно:

- „Марица 1 200“;
- „Яденица – Чаира“;

 • горен изравнител над ВЕЦ „Момина клисура“;
 • напорен тракт от тунели, щолени и водни кули;
 • канал от изтичалото на ВЕЦ „Сестримо“ до изравнителя на ВЕЦ „Момина клисура“ и три водноелектрически централи:

- ВЕЦ - ПАВЕЦ „Белмекен“;
- ВЕЦ „Сестримо“;
- ВЕЦ „Момина клисура“.

ХИДРОВЪЗЕЛ „БЕЛМЕКЕН“

 

 

 

 

 

 

Най-значимото съоръжение на каскадата e хидровъзел „Белмекен“. Той е изграден на високото плато, от което води началото си р. Крива и включва яз. „Белмекен“, събирателните деривации от първия пояс, „Марица 1900“, „Грънчар“ „Джаферица“ и събирателни деривации „Благоевградска Бистрица“, „Илийна“ и „Манастирска“ от поречието на р.Струма , ПАВЕЦ „Белмекен“ и ПАВЕЦ „Чаира“.


ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Рила
Построен на река Крива
Водосборна област - 219 км2
Средногодишен приток - 242,50 м3/сек
Година на построяване - 1974
Предназначение - електропроизводство
Изравняване на водната маса - многогодишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 144,04 млн. м3
Полезен обем - 141,16 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1921,0 м
Най-високо работно водно ниво - 1920,5 м
Най-ниско работно водно ниво - 1865,0 м
Залята площ - 4,531 км2

 

 

 

 

 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно насипна
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 88,2 м
Дължина по короната - 737,5 м
Кота корона - 1923,0 м

ПРЕЛИВНИК
Тип траншея
Дължина - 3,00 м
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво - 14,00 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор - дросел клапа
Работен затвор - джонсонов затвор
Обща пропускателна способност - 8,0 м3/сек
Брои на изпускателите - 1


КОНТРА СТЕНА
Тип - земно насипна от грус
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 23,1 м
Дължина по короната - 537,0 м
Кота корона - 1923,0 м

 

ПАВЕЦ „БЕЛМЕКЕН“
Тип на централата деривационна
Пад на водата - 730 м
Максимално водно
количество 12,5 м3/сек – Т; 6,86 м3/сек – П
Брои на агрегатите - помпи - 3 – Т; 2 – П+Т
Тип на турбините - Пелтон
Инсталирана мощност - 375 МВт – Т; 104 МВт – П
Средногодишно ел. производство - 331 ГВтч

Т - режим турбини

П - режим помпи

П+Т - помпено-турбинен режим

 

ПАВЕЦ „ЧАИРА“

Първият агрегат на централата е произведен от „Тошиба“ Япония, а останалите три в българските заводи „Вапцаров“ АД - Плевен и „ЕЛПРОМ“ – ЗЕМ София, по японска документация и контрол на качеството.
От 1995 г. са в експлоатация I-ви и II-ри агрегати, а от 1999 г. III-ти и IV-ти агрегати, с което се достига пълната мощност на ПАВЕЦ „ЧАИРА“.
Машинната зала на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ е разположена в подземна каверна с размери 113,5/22,5/43 м.

ПАВЕЦ “ЧАИРА”
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 690 м - Т; 701 м - П
Максимално водно количество - 36,0 м3/сек - Т; 29,5 м3/сек - П
Брой и тип на турбините/помпите - 4
Инсталирана мощност - 864 МВт - Т; 788 МВт - П
Средногодишно ел. производство - 342 ГВтч

ПАВЕЦ „ЧАИРА“ дава възможност за оптимизиране режима на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически качества на българската електроенергийна система, каквито са:

 

 

 • гъвкавост при управление на нормални режими в денонощен и седмичен разрез;
 • маневременост при заместване на аварийно отпаднали големи генериращи мощности.

За повишаване на енергийната ефективност на комплекса, в стоеж е язовир „Яденица“, който чрез напорен тунел ще бъде свързан с долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ - язовир „Чаира“.


 ХИДРОВЪЗЕЛ „ЧАИРА – СТАНКОВИ БАРАКИ“

Хидровъзел „Чаира – Станкови бараки“ обхваща язовирите „Чаира“ и „Станкови бараки“, събирателните деривации на кота 1200 м, от втория пояс („Марица 1200“, „Чаира“ и „Яденица“), деривационните ВЕЦ „Сестримо“ и „Момина клисура“ и два изравнителя.

ЯЗОВИР „ЧАИРА“

Основното предназначение на язовир „Чаира“ е да служи за долен изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“. Недостатъчният обем на язовира обосновава строящия се яз. „Яденица“ и свързващия го с яз. „Чаира“ реверсивен тунел.

 


ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Рила
Построен на река Чаирска
Водосборна област - 18,6 км2
Година на построяване - 1985-8
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 5,60 млн. м3
Полезен обем - 4,20 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1261,30 м
Най-високо работно водно ниво - 1260,0 м
Най-ниско работно водно ниво - 1231,0 м
 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - бетоново гравитачна
Противофилтрационна
преграда - инжекционна завеса
Височина от основата - 85,0 м
Дължина по короната - 305,0 м
Кота корона - 1263,0 м


ПРЕЛИВНИК
Тип - твърд челен
Брой на преливните полета - 2
Размер на полетата - 12,0/1,30 м
Висока вълна обезпечен връх 0,01% 75,0 м3/сек

Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво - 72,0 м3/сек

 

ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Диаметър на основния изпускател - 1200 мм
Ремонтен затвор - плосък савак - 1,20/1,00 м
Работен затвор - плосък савак - 1,20/1,00 м
Обща пропускателна способност - 20,27 м3/сек

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Изпълнен в отбивния тунел – стоманен
тръбопровод с дължина 144,00 м и ø600 мм.

ЯЗОВИР „СТАНКОВИ БАРАКИ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Рила
Построен на река Крива
Година на построяване - 1974
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 0,420 млн. м3
Полезен обем - 0,375 млн. м3

ПРЕЛИВНИК
Тип шахтов
Диаметър - 12 м
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво - 103 м3/сек

ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Ремонтен затвор
Тип и размери - дросел клапа ø600 мм
Работен затвор
Тип и размери - Джонсън ø600мм
Обща пропускателна способност - 3,6 м3/сек
Брой на изпускателите - 1

ГНД за ВЕЦ „Сестримо“ е
с дължина 3456,60 м и светъл диаметър 4,10 м

ВЕЦ „СЕСТРИМО“
Тип на централата деривационна
Пад на водата - 539 м
Максимално водно количество - 56,6 м3/сек
Брой и тип на агрегатите - 2
Тип на турбините - Пелтон, вертикални
Инсталирана мощност - 240 МВт
Средногодишно ел. производство - 229,5 ГВтч 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно-насипна
Противофилтрационна
преграда - наклонено глинено ядро
Височина от основата - 37,0 м
Дължина по короната - 100,0 м
Кота корона - 1185,0 м
Най-високо водно ниво - 1184,2 м

Най-ниско работно водно ниво - 1167,0 м
Най-високо работно водно ниво - 1183,0 м
Залята площ - 0,022 км2
 

ДНЕВЕН ИЗРАВНИТЕЛ „МОМИНА КЛИСУРА“

Дневен изравнител „Момина клисура“ е изграден североизточно от село Сестримо.
Задачата на изравнителя е да осигури едновременното пускане на ВЕЦ „Момина клисура" с ВЕЦ „Сестримо“ и да изравни допълнителната приточност от река Крива.
Обемът на изравнителя се оформя чрез изграждане на оградни, земнонасипни диги с бетонова и стоманобетонова облицовки.


ВЕЦ „МОМИНА КЛИСУРА“

Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 254,5 м
Максимално водно количество - 56,6 м3/сек
Брои на агрегатите - 2
Тип на турбините - Франсис вертикални
Производител - България
Инсталирана мощност - 120 МВт
Средногодишно ел. производство - 105,3 ГВтч

Адрес:
с. Сестримо, обл. Пазарджишка, ПК 4469,
Автоматичен код 03581, факс 29-17,
ръководител участък – язовирен район тел. 28-15
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.