Чаира

КАСКАДА „БЕЛМЕКЕН – СЕСТРИМО – ЧАИРА“

 

В североизточния дял на най-високата българска планина – Рила, на около 80 километра южно от София, се простира поречието на р. Крива. Тя е приток на Марица и се влива в нея в западната част на горнотракийското поле. Поречието на р. Крива се характеризира с големия си наклон – в участък с дължина от 10 км съществува естествен пад 1300 метра.
Енергията на реката е факторът, който прави тази област един от центровете на самобитен добив на желязо през средните векове в България. Като доказателство за това се посочват откритите останки от пет „самокова“, двадесет „видни“ и над тридесет ковашки работилници.
След освобождението българската техническа интелигенция оценява огромното значение на този енергиен потенциал. През 30-те години на миналия век нашите хидротехници извършват необходимите проучвания и дават предложения за усвояването му. Идеята обединява усилията на много българи, в резултат на което след години се реализира проектът за Сестримския хидроенергиен комплекс – един от най-големите в Европа.

 Каскадата „Белмекен – Сестримо – Чаира“ е един уникален обект. Това се дължи на природния феномен, както и на следните фактори:

 • възможността да се изгради язовир с обем над 140 х 106 м3 на надморска височина 1 900 м;
 • наличието на единствения не само в България, но и в региона концентриран пад от 1550 м от мястото на язовира до с. Момина клисура;
 • възможността чрез деривации на два „етажа“, обхващащи голяма част от Рила, годишно да се довеждат води до:

   - основното водохранилище – над 200 х 106 м3,

- изравнител „Станкови бараки“ – над 100 х 106 кубически метра.

След продължителни проучвания се приема проектът за каскада „Сестримо“, който обхваща:

 • язовир Белмекен с обем 144 х 106 м3 вода, заграден от две стени – основна и спомагателна;
 • три деривации на кота над 1900 м, които се вливат в язовира, а именно:

- „Грънчар“ с т. нар. „допълнителни води“ към него; това е и най-голямата деривация;
- „Марица 1900“;
- „Джаферица“;

 • две деривации над кота 1200 м, които се вливат в изравнител „Станкови бараки“, под изтичалото на ВЕЦ - ПАВЕЦ „Белмекен“, а именно:

- „Марица 1 200“;
- „Яденица – Чаира“;

 • горен изравнител над ВЕЦ „Момина клисура“;
 • напорен тракт от тунели, щолени и водни кули;
 • канал от изтичалото на ВЕЦ „Сестримо“ до изравнителя на ВЕЦ „Момина клисура“ и три водноелектрически централи:

- ВЕЦ - ПАВЕЦ „Белмекен“;
- ВЕЦ „Сестримо“;
- ВЕЦ „Момина клисура“.

ХИДРОВЪЗЕЛ „БЕЛМЕКЕН“

 

 

 

 

 

 

Най-значимото съоръжение на каскадата e хидровъзел „Белмекен“. Той е изграден на високото плато, от което води началото си р. Крива и включва яз. „Белмекен“, събирателните деривации от първия пояс, „Марица 1900“, „Грънчар“ „Джаферица“ и събирателни деривации „Благоевградска Бистрица“, „Илийна“ и „Манастирска“ от поречието на р.Струма , ПАВЕЦ „Белмекен“ и ПАВЕЦ „Чаира“.


ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Рила
Построен на река Крива
Водосборна област - 219 км2
Средногодишен приток - 242,50 м3/сек
Година на построяване - 1974
Предназначение - електропроизводство
Изравняване на водната маса - многогодишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 144,04 млн. м3
Полезен обем - 141,16 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1921,0 м
Най-високо работно водно ниво - 1920,5 м
Най-ниско работно водно ниво - 1865,0 м
Залята площ - 4,531 км2

 

 

 

 

 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно насипна
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 88,2 м
Дължина по короната - 737,5 м
Кота корона - 1923,0 м

ПРЕЛИВНИК
Тип траншея
Дължина - 3,00 м
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво - 14,00 м3/сек

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор - дросел клапа
Работен затвор - джонсонов затвор
Обща пропускателна способност - 8,0 м3/сек
Брои на изпускателите - 1


КОНТРА СТЕНА
Тип - земно насипна от грус
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 23,1 м
Дължина по короната - 537,0 м
Кота корона - 1923,0 м

 

ПАВЕЦ „БЕЛМЕКЕН“
Тип на централата деривационна
Пад на водата - 730 м
Максимално водно
количество 12,5 м3/сек – Т; 6,86 м3/сек – П
Брои на агрегатите - помпи - 3 – Т; 2 – П+Т
Тип на турбините - Пелтон
Инсталирана мощност - 375 МВт – Т; 104 МВт – П
Средногодишно ел. производство - 331 ГВтч

Т - режим турбини

П - режим помпи

П+Т - помпено-турбинен режим

 

ПАВЕЦ „ЧАИРА“

Първият агрегат на централата е произведен от „Тошиба“ Япония, а останалите три в българските заводи „Вапцаров“ АД - Плевен и „ЕЛПРОМ“ – ЗЕМ София, по японска документация и контрол на качеството.
От 1995 г. са в експлоатация I-ви и II-ри агрегати, а от 1999 г. III-ти и IV-ти агрегати, с което се достига пълната мощност на ПАВЕЦ „ЧАИРА“.
Машинната зала на ПАВЕЦ „ЧАИРА“ е разположена в подземна каверна с размери 113,5/22,5/43 м.

ПАВЕЦ “ЧАИРА”
Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 690 м - Т; 701 м - П
Максимално водно количество - 36,0 м3/сек - Т; 29,5 м3/сек - П
Брой и тип на турбините/помпите - 4
Инсталирана мощност - 864 МВт - Т; 788 МВт - П
Средногодишно ел. производство - 342 ГВтч

ПАВЕЦ „ЧАИРА“ дава възможност за оптимизиране режима на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически качества на българската електроенергийна система, каквито са:

 

 

 • гъвкавост при управление на нормални режими в денонощен и седмичен разрез;
 • маневременост при заместване на аварийно отпаднали големи генериращи мощности.

За повишаване на енергийната ефективност на комплекса, в стоеж е язовир „Яденица“, който чрез напорен тунел ще бъде свързан с долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ - язовир „Чаира“.


 ХИДРОВЪЗЕЛ „ЧАИРА – СТАНКОВИ БАРАКИ“

Хидровъзел „Чаира – Станкови бараки“ обхваща язовирите „Чаира“ и „Станкови бараки“, събирателните деривации на кота 1200 м, от втория пояс („Марица 1200“, „Чаира“ и „Яденица“), деривационните ВЕЦ „Сестримо“ и „Момина клисура“ и два изравнителя.

ЯЗОВИР „ЧАИРА“

Основното предназначение на язовир „Чаира“ е да служи за долен изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“. Недостатъчният обем на язовира обосновава строящия се яз. „Яденица“ и свързващия го с яз. „Чаира“ реверсивен тунел.

 


ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Рила
Построен на река Чаирска
Водосборна област - 18,6 км2
Година на построяване - 1985-8
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 5,60 млн. м3
Полезен обем - 4,20 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1261,30 м
Най-високо работно водно ниво - 1260,0 м
Най-ниско работно водно ниво - 1231,0 м
 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - бетоново гравитачна
Противофилтрационна
преграда - инжекционна завеса
Височина от основата - 85,0 м
Дължина по короната - 305,0 м
Кота корона - 1263,0 м


ПРЕЛИВНИК
Тип - твърд челен
Брой на преливните полета - 2
Размер на полетата - 12,0/1,30 м
Висока вълна обезпечен връх 0,01% 75,0 м3/сек

Общо преливно водно количество
при максимално водно ниво - 72,0 м3/сек

 

ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Диаметър на основния изпускател - 1200 мм
Ремонтен затвор - плосък савак - 1,20/1,00 м
Работен затвор - плосък савак - 1,20/1,00 м
Обща пропускателна способност - 20,27 м3/сек

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Изпълнен в отбивния тунел – стоманен
тръбопровод с дължина 144,00 м и ø600 мм.

ЯЗОВИР „СТАНКОВИ БАРАКИ“

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Рила
Построен на река Крива
Година на построяване - 1974
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - дневно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 0,420 млн. м3
Полезен обем - 0,375 млн. м3

ПРЕЛИВНИК
Тип шахтов
Диаметър - 12 м
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво - 103 м3/сек

ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Ремонтен затвор
Тип и размери - дросел клапа ø600 мм
Работен затвор
Тип и размери - Джонсън ø600мм
Обща пропускателна способност - 3,6 м3/сек
Брой на изпускателите - 1

ГНД за ВЕЦ „Сестримо“ е
с дължина 3456,60 м и светъл диаметър 4,10 м

ВЕЦ „СЕСТРИМО“
Тип на централата деривационна
Пад на водата - 539 м
Максимално водно количество - 56,6 м3/сек
Брой и тип на агрегатите - 2
Тип на турбините - Пелтон, вертикални
Инсталирана мощност - 240 МВт
Средногодишно ел. производство - 229,5 ГВтч 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно-насипна
Противофилтрационна
преграда - наклонено глинено ядро
Височина от основата - 37,0 м
Дължина по короната - 100,0 м
Кота корона - 1185,0 м
Най-високо водно ниво - 1184,2 м

Най-ниско работно водно ниво - 1167,0 м
Най-високо работно водно ниво - 1183,0 м
Залята площ - 0,022 км2
 

ДНЕВЕН ИЗРАВНИТЕЛ „МОМИНА КЛИСУРА“

Дневен изравнител „Момина клисура“ е изграден североизточно от село Сестримо.
Задачата на изравнителя е да осигури едновременното пускане на ВЕЦ „Момина клисура" с ВЕЦ „Сестримо“ и да изравни допълнителната приточност от река Крива.
Обемът на изравнителя се оформя чрез изграждане на оградни, земнонасипни диги с бетонова и стоманобетонова облицовки.


ВЕЦ „МОМИНА КЛИСУРА“

Тип на централата - деривационна
Пад на водата - 254,5 м
Максимално водно количество - 56,6 м3/сек
Брои на агрегатите - 2
Тип на турбините - Франсис вертикални
Производител - България
Инсталирана мощност - 120 МВт
Средногодишно ел. производство - 105,3 ГВтч

Адрес:
с. Сестримо, обл. Пазарджишка, ПК 4469,
Автоматичен код 03581, факс 29-17,
ръководител участък – язовирен район тел. 28-15
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.