Изпълнени мащабни проекти

В последните няколко години предприятие „Язовири и каскади“ осъществи успешно редица мащабни проекти, свързани с рехабилитацията на язовирни стени и други хидроенергийни обекти. Изпълнението беше реализирано със собствени сили или чрез възлагане на фирми, специализирани в изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи.

Най-значимите рехабилитационни работи, изпълнени на обекти, стопанисвани от предприятието са:
 • Рехабилитация и модернизация на строителна, машинна и електрическа част на основните изпускатели на язовирна стена „Александър Стамболийски“ (нова автоматика и система за контрол на положението на затворите, саниране на бетона на входната шахта на основните изпускатели, ново антикорозионно покритие на панцерованата част от тунелите на изпускателите, както и на затворните органи ).
 • Възстановяване на конструктивната сигурност на дъното на бързотока на язовирна стена „Копринка“ ( възстановяване на монолитността на облицовката, усилване на водобойната стена на горния енергогасител и възстановяване на надлъжните и напречните фуги по дъното на бързотока).
 • Рехабилитиране на основните изпускатели в язовирни стени „Студен кладенец” и „Ивайловград“ ( ремонт на затворните органи и антикорозионно покритие, подмяна изцяло на маслонапорните уредби и електрическата част. На язовирна стена „Ивайловград“ бяха заменени стоманобетоновите груби решетки на входовете на основните изпускатели с нови стоманени решетки).
 • Рехабилитация на водоплътния елемент по водния откос на язовирна стена „Калин“ (надморска височина 2394 м) чрез полагане на геомембрана.
 • Рехабилитация на язовирна стена „Карагьол“ (надморска височина 2365 м) – възстановена е инжекционната завеса, изпълнен е водоплътен екран от геомембрана по водния откос на стената.
 • Рехабилитация на контрасвода на безнапорен тунел до дневен изравнител „Алеко“ от каскада „Баташки водносилов път“ по проект от Университета по архитектура, строителство и геодезия ( бетониране дъното на тунела и изпълнението на сондажни и инжекционни работи за запълване на образуваните под облицовката кухини). С изпълнението на рехабилитацията се възстановява конструктивната сигурност на съоръжението, възстановява се проводимостта и се намаляват загубите на вода.
 • Проучване, проектиране и ремонт на канал "Сребърна - Гински" от каскада „Петрохан“.- Възстановяване на събирателните канали „Сребърна“ и „Гински“ чрез монтаж на 24180 м нови стъклопластови тръби и ремонт на 23 водохващания и 4 хидротехнически тунели - възстановена е проектната събираемост на водните количества във водосбора на района.
 • Ремонт на фугите и облицовката на преливника на язовир „Ивайловград“ - възстановяване монолитността, водоплътността и износоустойчивостта на облицовката на преливника, в зависимост от специфичните особености на конструкцията на съоръжението и условията на експлоатация.
 • Корона на язовир „Овчарица“ - възстановяване настилка, канавка и отвеждане на водата под пътната настилка - язовирен район „Овчарица“
 • Подмяна на корозирали метални преходи и пасарелки в разширените фуги, демонтаж на стари метални конструкции от разширените фуги на язовирна стена „Кричим“ - язовирен район „Въча“
 • Демонтаж на стари и монтаж на нови решетки на долен хоризонт на водовземна кула за ВЕЦ „Пасарел“; Почистване на метални отпадъци пред отворите - язовирен район „Искър“
 • Възстановяване водоплътността на изравнител „Алеко“ - язовирен район „Батак“.
 • Ремонт на основните изпускатели на язовир „Голям Беглик“ – демонтаж на стари и монтаж на нови затворни органи на основните изпускатели.
 • Възстановяване на облицовката по водния откос на язовирна стена „Белмекен“ с тетраподи - язовирен район „Чаира“ – Изработка, доставка и полагане на тетраподи по водния откос между първа и втора берма на язовир „Белмекен“.

   

Извършени са необходимите ремонтно - възстановителни и рехабилитационни дейности на десетки други по-малки обекти по язовирните стени, прилежащите им хидротехнически съоръжения и сградния фонд на предприятието.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.