Изпълнени мащабни проекти

В последните няколко години предприятие „Язовири и каскади“ осъществи успешно редица мащабни проекти, свързани с рехабилитацията на язовирни стени и други хидроенергийни обекти. Изпълнението беше реализирано със собствени сили или чрез възлагане на фирми, специализирани в изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи.

Най-значимите рехабилитационни работи, изпълнени на обекти, стопанисвани от предприятието са:
 • Рехабилитация и модернизация на строителна, машинна и електрическа част на основните изпускатели на язовирна стена „Александър Стамболийски“ (нова автоматика и система за контрол на положението на затворите, саниране на бетона на входната шахта на основните изпускатели, ново антикорозионно покритие на панцерованата част от тунелите на изпускателите, както и на затворните органи ).
 • Възстановяване на конструктивната сигурност на дъното на бързотока на язовирна стена „Копринка“ ( възстановяване на монолитността на облицовката, усилване на водобойната стена на горния енергогасител и възстановяване на надлъжните и напречните фуги по дъното на бързотока).
 • Рехабилитиране на основните изпускатели в язовирни стени „Студен кладенец” и „Ивайловград“ ( ремонт на затворните органи и антикорозионно покритие, подмяна изцяло на маслонапорните уредби и електрическата част. На язовирна стена „Ивайловград“ бяха заменени стоманобетоновите груби решетки на входовете на основните изпускатели с нови стоманени решетки).
 • Рехабилитация на водоплътния елемент по водния откос на язовирна стена „Калин“ (надморска височина 2394 м) чрез полагане на геомембрана.
 • Рехабилитация на язовирна стена „Карагьол“ (надморска височина 2365 м) – възстановена е инжекционната завеса, изпълнен е водоплътен екран от геомембрана по водния откос на стената.
 • Рехабилитация на контрасвода на безнапорен тунел до дневен изравнител „Алеко“ от каскада „Баташки водносилов път“ по проект от Университета по архитектура, строителство и геодезия ( бетониране дъното на тунела и изпълнението на сондажни и инжекционни работи за запълване на образуваните под облицовката кухини). С изпълнението на рехабилитацията се възстановява конструктивната сигурност на съоръжението, възстановява се проводимостта и се намаляват загубите на вода.
 • Проучване, проектиране и ремонт на канал "Сребърна - Гински" от каскада „Петрохан“.- Възстановяване на събирателните канали „Сребърна“ и „Гински“ чрез монтаж на 24180 м нови стъклопластови тръби и ремонт на 23 водохващания и 4 хидротехнически тунели - възстановена е проектната събираемост на водните количества във водосбора на района.
 • Ремонт на фугите и облицовката на преливника на язовир „Ивайловград“ - възстановяване монолитността, водоплътността и износоустойчивостта на облицовката на преливника, в зависимост от специфичните особености на конструкцията на съоръжението и условията на експлоатация.
 • Корона на язовир „Овчарица“ - възстановяване настилка, канавка и отвеждане на водата под пътната настилка - язовирен район „Овчарица“
 • Подмяна на корозирали метални преходи и пасарелки в разширените фуги, демонтаж на стари метални конструкции от разширените фуги на язовирна стена „Кричим“ - язовирен район „Въча“
 • Демонтаж на стари и монтаж на нови решетки на долен хоризонт на водовземна кула за ВЕЦ „Пасарел“; Почистване на метални отпадъци пред отворите - язовирен район „Искър“
 • Възстановяване водоплътността на изравнител „Алеко“ - язовирен район „Батак“.
 • Ремонт на основните изпускатели на язовир „Голям Беглик“ – демонтаж на стари и монтаж на нови затворни органи на основните изпускатели.
 • Възстановяване на облицовката по водния откос на язовирна стена „Белмекен“ с тетраподи - язовирен район „Чаира“ – Изработка, доставка и полагане на тетраподи по водния откос между първа и втора берма на язовир „Белмекен“.

   

Извършени са необходимите ремонтно - възстановителни и рехабилитационни дейности на десетки други по-малки обекти по язовирните стени, прилежащите им хидротехнически съоръжения и сградния фонд на предприятието.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.