Копринка

ХИДРОВЪЗЕЛ „КОПРИНКА“

Основното предназначение на хидровъзела е комплексното използване ( напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство) на водите на р. Тунджа, която събира водите си от южните склонове на централна Стара планина и северните склонове на Средна гора. Идеята за изграждането на язовир на реката е възниква в началото на миналия век. За тази цел 1923 г. се създава водният синдикат „Тунджа“, който през 1928 изготвя проект за язовирна стена при с. Копринка и за деривация до Стара Загора. Поради липса на средства синдикатът преустановява дейността си през 1935 година.
След Втората световна война идеята се подновява и след обстойни проучвателни и проектни работи, извършени през 1946 г. от „Енергохидропроект“, нарочно създадената строителна секция „Копринка“ към Министерството на строежите започва строителството през 1947 година. Две години по-късно към Министерството на енергетиката се създава държавно стопанско предприятие „Копринка“, което продължава строителството, за да го завърши 1955 година.
Схемата на хидровъзел „Копринка“ включва язовир „Копринка“ с едноименната подязовирна водна централа, ВЕЦ „Стара Загора“, напоителни канали, главен деривационен канал, захранван допълнително от осем водхващания, изравнителен басейн под ВЕЦ „Копринка“ и горен изравнител на ВЕЦ „Стара Загора“. Площта на водосборната област е 861,4 км2 средногодишният валеж – 741 мм, a средногодишната валежна маса – 638х106 кубически метра.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

 

 

 

 

 


 

ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - до гр. Казанлък
Построен на река Тунджа
Водосборна област - 861,40 км2
Година на построяване - 1955
Предназначение - ел. производство,
напояване, водоснабдяване
Изравняване на водната маса - годишно

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 142,40 млн. м3
Най-високо водно ниво - 391,70 м
Най-високо работно водно ниво - 391,00 м
Най-ниско работно водно ниво - 368,30 м
Залята площ - 12,483 км2

 

 

 

 

 

 

ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменнозидана и земнонасипна дига
Противофилтрационна преграда - 3 пласта
битумни черги
Височина от основата - 44,00 м и 7,00 м
Дължина по короната - 488,00 + 392,20 м
Кота корона - 392,20 м

 

 

 

 

 

 

Главен деривационен канал с дължина 26
км и безнапорен тунел с дължина 13 км
оразмерени за 22 м3 заустващи в изравнител
на ВЕЦ „Ст. Загора“

 

 

 

 

 

 

ПРЕЛИВНИК
Тип - преливни клапи
Брой на преливните полета - 5
Размер на клапите 8,25/5,00 м
Висока вълна обезпечен връх 0,1% 1800 м3/сек
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво 1100 м3/сек
Задвижване - ел. механично

ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор
Тип и размери - таблени затвори - 1,60/3,00 м
Задвижване - сервомотори
Работен затвор
Тип - джонсъни
Задвижване - ел. механично
Обща пропускателна способност - 110 м3/сек
Брои на изпускателите - 2

ВЕЦ „КОПРИНКА“

Тип на централата - подязовирна
Макс. водно количество - 25 м3/сек
Брои и тип на турбините - 1 Каплан
Инсталирана мощност - 7 МВт
Средногодишно ел. производство - 12,7 ГВтч
 

ВЕЦ „СТ. ЗАГОРА“
Тип на централата - деривационна
Падна на водата - 132 м
Макс. водно количество - 10 м3/сек
Брои и тип на турбините - 2 Франсис
Инсталирана мощност - 22,4 МВт
Средногодишно ел. производство - 52 ГВтч

Адрес:
гр. Казанлък, обл. Старозагорска, ПК 6100,
Автоматичен код 0431, факс 6-26-84,
Централа 6-31-37
ръководител участък – язовирен район тел. 6-26-84
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.