НачалоВодостопанска дейност
Водостопанска дейност

Извършват се дейности свързани с наблюдения на 16 автоматични метеорологични станции разположени в близост до язовирните стени, 45 броя дъждомерни станции във водосборите на язовирите, като резултатите от тези наблюдения се обработват за нуждите на експлоатацията и поддържането на хидротехническите съоръжения. Ежедневно се наблюдава водното ниво в язовирите, разхода на вода, изпарението и др. Индиректно се определя притокът във водохранилищата, изготвят се т. нар. „баланси“ и резултатите се представят на МОСВ, ЦДУ към ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД. В случаите на повишен приток (висока вълна) се предоставят данни в МИС –дирекция „Гражданска защита“ областно управа и др. Извършва се координация на дейности с външни институции – НЕК, МОСВ, Басейнови дирекции, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, министерства и др.
Важен момент във водостопанската дейност е изготвянето на становища, анализи, оценки, прогнози и др. за нуждите на предприятието. Обработват се и се анализират данни свързани със стопанската експлоатация на язовирите (електропроизводство, водоснабдяване, напояване, енергийно непреработени води и др.). Оказва се съдействие при управлението на водите и обезпечаването на условия за осъществяване на ремонтната дейност на предприятието (осигуряване на „прозорци“) - съвместно с МОСВ, ЦДУ, ТДУ, ВиК, НС и Басейнови дирекции. Отчитане и фактуриране на подадените от Предприятието водни обеми.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.