НачалоВодостопанска дейност
Водостопанска дейност

Извършват се дейности свързани с наблюдения на 16 автоматични метеорологични станции разположени в близост до язовирните стени, 45 броя дъждомерни станции във водосборите на язовирите, като резултатите от тези наблюдения се обработват за нуждите на експлоатацията и поддържането на хидротехническите съоръжения. Ежедневно се наблюдава водното ниво в язовирите, разхода на вода, изпарението и др. Индиректно се определя притокът във водохранилищата, изготвят се т. нар. „баланси“ и резултатите се представят на МОСВ, ЦДУ към ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД. В случаите на повишен приток (висока вълна) се предоставят данни в МИС –дирекция „Гражданска защита“ областно управа и др. Извършва се координация на дейности с външни институции – НЕК, МОСВ, Басейнови дирекции, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, министерства и др.
Важен момент във водостопанската дейност е изготвянето на становища, анализи, оценки, прогнози и др. за нуждите на предприятието. Обработват се и се анализират данни свързани със стопанската експлоатация на язовирите (електропроизводство, водоснабдяване, напояване, енергийно непреработени води и др.). Оказва се съдействие при управлението на водите и обезпечаването на условия за осъществяване на ремонтната дейност на предприятието (осигуряване на „прозорци“) - съвместно с МОСВ, ЦДУ, ТДУ, ВиК, НС и Басейнови дирекции. Отчитане и фактуриране на подадените от Предприятието водни обеми.

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.